Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 01.01.2022

01.12.2021

Cienījamais klient,

Informējam, ka no 2022. gada 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas maksā par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā.

Pamatojoties uz Saeimas 2020. gada 23. novembrī apstiprinātajiem Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī (https://likumi.lv/ta/id/319387-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2020. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 179 (https://likumi.lv/ta/id/319613-par-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-getlini-eko-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifu-piemerosanas-kartibu), ar kuru apstiprināja SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (turpmāk – Poligona tarifs, ar dabas resursu nodokli (DRN), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)):

  • 66.55 EUR par tonnu – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
  • 72.29 EUR par tonnu – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
  • 78.04 EUR par tonnu – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta 12 daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 17. decembra lēmumam Nr. 179 SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 30. novembrī informēja PS “LAUTUS VIDE”, ka sākot no 2022. gada 1. janvāra Poligona tarifs būs 72.29 EUR/t, neieskaitot PVN.

DRN un Poligona tarifa izmaiņu rezultātā proporcionāli palielinās arī liela izmēra atkritumu jeb lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Līdz ar to esam veikuši nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un liela izmēra atkritumu jeb lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu (proporcionāli DRN un Poligona tarifa izmaiņām) pakalpojuma sniegšanai Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā. Tie būs sekojoši:

1.      Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2022. gada 1. janvāra būs:

  • Fiziskām personām:     13.31 EUR par m3 ar PVN 21%*;
  • Juridiskām personām: 11.00 EUR par m3, neieskaitot PVN*.

2.      Liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas maksa sākot no 2022. gada 1. janvāra būs:

  • Fiziskām personām:     19.76 EUR par m3 ar PVN 21%*;
  • Juridiskām personām: 16.33 EUR par m3, neieskaitot PVN*.

 

Visbiežāk lietoto konteineru izmaksas vienai izvešanas reizei:

Konteinera tilpums Jaunā cena (ieskaitot PVN) Līdzšinējā cena (ieskaitot PVN)
0.24m3 3.19 3.05
1.1m3 14.64 13.98

 

Vienlaikus informējam, ka 2022. gada sākumā ir iespējamas jaunas izmaiņas maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un maksai par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā, ka SIA “Getliņi EKO” 2021. gada septembrī ir iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifa projektu, kura izskatīšana ir sagaidāma 2021. gada decembrī. Šo izmaiņu gadījumā sniegsim papildus nepieciešamo informāciju.

 

Visual Stories Micheile Lz 4npfkcv8 Unsplash