600 000 11

info@lautusvide.lv

PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

SIA “LAUTUS VIDE”personas datu apstrādes politika

Pārzinis: SIA “LAUTUS VIDE”

Reģ. Nr. 44103141663

juridiskā adrese: “Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123

mājas lapas adrese: www.lautusvide.lv

Telefona numurs: 6000 0011

e-pasts: info@lautusvide.lv

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt Pārziņa klientiem un citām personām (datu subjektiem) informāciju par viņu personas datu apstrādes kārtību.

Pārzinis apliecina, ka visi personas dati, ko datu subjekts sniedz Pārzinim un ko iegūst pats Pārzinis, tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā SIA “LAUTUS VIDE” kā pārzinis.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums

Apstrādes nolūks  Personas datu kategorijas  Tiesiskais pamats  
Līguma noslēgšana, pakalpojumu sniegšana, parādu atgūšana un piedziņaklienta vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati adrese (rēķina izrakstīšanai, līguma noslēgšanai)Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkti,  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pants
klienta telefona numurs, elektroniskā pasta adrese (saziņai)  Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)  
 sadarbības partneru kontaktpersonu vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adreseRegulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)  
Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšana un uzlabošanazvanītāja sniegtā informācija un balss  Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)  
Darba līguma noslēgšana  darba pretendentu vārds, uzvārds, dzimšanas gads, telefona numurs, specialitāte, izglītība, darba pieredzeRegulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses), Darba likuma 33., 35., 36., 38.pants

Datu subjekta personas datiem var piekļūt:

 1. Pārziņa darbinieki tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā.
 2. Datu subjekts attiecībā uz saviem personas datiem. 
 3. Tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 4. Personas datu apstrādātāji un sadarbības partneri atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu un izmantošanu tikai noteiktajam mērķim.

Datu glabāšanas ilgums

 1. Datiem, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanas ilgumu.
 2. Dati, kurus Pārzinis apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim vai līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai, vai arī līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.
 3. Dati, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Pārziņa leģitīmo interesi, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, kā arī līdz tiesību normās noteiktajam termiņam, kādā Pārzinis var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā).

Datu drošība

Pārzinis nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un datu subjektam izskaidrotiem mērķiem;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “LAUTUS VIDE”, “Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: info@lautusvide.lv. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārziņa pieprasītās informācijas sniegšana nav obligāta, taču tā ir priekšnoteikums attiecīgā pakalpojuma saņemšanai.

Pārzinis, pamatojoties uz datu subjekta sniegtajiem personas datiem, neveic automatizētu lēmuma pieņemšanu.

Datu subjektam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs datu apstrādes politikas pārkāpumiem.

Datu subjektam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Pārzinis ir rīkojies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Datu subjektam personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām, trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Sīkdatnes

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā datu subjekta datorā vai mobilajā ierīcē, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no datu subjekta pārlūka, tādējādi vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad datu subjekts atgriežas interneta vietnē vai pāriet no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

Pārziņa interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai:

 • atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
 • atcerētos datu subjekta ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
 • atcerētos, vai datu subjekts ir (vai nav) sniedzis piekrišanu Pārziņa sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus datu subjekts ir meklējis;
 • nosūtītu reklāmu, kas datu subjektam ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst viņa interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu datu subjekts ir redzējis reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas Pārziņa vajadzībām.

Pārzinis sadarbojas ar trešajām pusēm, lai izsekotu datu subjekta darbības Pārziņa interneta vietnē, lai uzlabotu mārketinga pasākumus un nodrošinātu datu subjektu ar reklāmu, pamatojoties uz datu subjekta apmeklējumu Pārziņa interneta vietnē.

Pārziņa mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.

Datu apstrādes politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis ik pa laikam var mainīt šo datu apstrādes politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā.

Pārzinis iesaka datu subjektam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.